Category: 認識永續旅行

了解,尊重,珍惜 – 我的海外志工服務經驗

作者:林道瑄 中華民國政府一直推動「志願服務」的制度,鼓勵各行政單位招募志工,在理想的狀況中,「志工」不但可以 [...]

迴響 »

什麼是永續旅行?

什麼是永續旅行             &nbsp [...]

迴響 »

旅人善行(Travelers’ Philanthropy)

旅人善行( Travelers’ Philanthropy) 提供消費者及旅行業者另一種實踐的方式 [...]

迴響 »

永續旅行加油站

永續旅行加油站~  全球談永續的濫觴 — Agenda 21 & 里約宣言 談到「永續」( [...]

迴響 »

Action! 永續旅行小撇步

永續旅行小撇步~做一個永續旅人  ~行前~ 出遊前不要隨便拔冰箱插頭喔! 雖 然大家都說出遠門前把不需要用的電 [...]

迴響 »